CeliakiFest - Festival kvalitního jídla. Bez lepku!

Tržní řád

CeliakiFest - gastro festival bez lepku a tržiště

CeliakiFest je především gastro festival a trh. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“, na základě písemného pověření výrobce) prodávat v tržním řádu stanovený čas své bezlepkové výrobky, rovněž stanovené tržním řádem. Pro prodej bezlepkových potravin jsou určeny přenosné, složitelné a rozložitelné prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno plánkem.

Prodejní místo/stánek

Prodejní/tržní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele. Prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo (stánek), které mu bylo přiděleno příp., které si domluvil s pořadatelem festivalu.

Prodejní stánek a prodejní místo

Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu.

Čistota a bezpečnost

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů.
d) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
e) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném správcem.

Prodejní sortiment

Na festivalu se mohou prodávat pouze výrobky, které neobsahují lepek a jsou pro celiaky zdravotně nezávadné.

Práva správce a pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Otevírací doba festivalu/tržiště

Festival CeliakiFest 2016 se koná v sobotu 4.6.2016. Začátek je v 10:00, konec v 19:00 v závislosti na denním světle. Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 9:30 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.

Povinnosti prodejce

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.

Doprava a parkování

Parkování je prodejci povoleno na určených – vyhrazených místech správcem, resp. pořadatelem. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které prodejci vydá pořadatel.

Ostatní

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.

Pořadatel festivalu

Informuji s.r.o., Vinohradská 1756/114, Praha 3 130 00
E-mail: celiakifest@informuji.cz
Manažer festivalu: Lenka Šachlová, tel.: + 420 606 751 330